Zdravotníctvo - Marián DamankošZdravotníctvo - Marián Damankoš

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej kompetencii aj zdravotníctvo a sociálne služby. Zatiaľ čo v iných krajoch na Slovensku majú samosprávne kraje v zriaďovateľskej kompetencii a v správe nemocnice s poliklinikou II. typu, v Prešovskom kraji sú tieto problémy vyriešené už niekoľko rokov. Všetky tri spomínané nemocnice sú dnes v správe súkromných spoločností. Prešovský kraj má v nemocniciach majetkovú spoluúčasť, má svojich členov v dozorných radách a zabezpečuje ich kontrolu.

Súkromní investori spravujú nemocnice na území PSK na slušnej úrovni a tieto nemocnice sú v zásade menej problematické ako mnohé štátne zariadenia. Práve tento model by mohol byť inšpiráciou aj pre iné samosprávne kraje na Slovensku.

Oblasť sociálnych služieb je problematickejšia. V horizonte nasledujúcich 20-30 rokov Slovensko, vrátane Prešovského kraja, zostarne. Priemerný vek priemerného Slováka sa bude zvyšovať a čoraz viac našich obyvateľov sa bude v priemere dožívať vyššieho veku. S tým bude spojený čoraz väčší nápor na sociálne služby, čo sa týka ich rozsahu aj kvality poskytovania.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii, v celkovom, alebo čiastočnom financovaní, 27 sociálnych zariadení. Nejde pritom len o zariadenia pre seniorov t. j. domovy sociálnych služieb. Patria medzi ne aj rôzne zariadenia pre deti a mládež, komunitné centrá, útulky a nocľahárne, zariadenia pre sociálne odkázaných ľudí a iné ustanovizne, ktoré pomáhajú tým, ktorí už sami nie sú schopní postarať sa o seba.

Poslanci PSK významným spôsobom ovplyvňujú nie len súčasné fungovanie zariadení sociálnych služieb, ale sú zodpovední aj za ich budúci rozvoj. Akým smerom sa bude tento rozvoj uberať? Koľko budeme do tejto oblasti investovať? Budeme nové domovy sociálnych služieb budovať na perifériách miest, alebo v ich centrách, kde by naši seniori mohli naďalej aktívne žiť? To sú príklady otázok o ktorých budú rozhodovať poslanci PSK zvolení do nastávajúceho funkčného obdobia.

Marián Damankoš
Marián Damankoš
Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.
Marián Damankoš
Zanechajte komentár