Publikačná činnosť

Úryvky z TV:
RTVS, 22.08.2017, minúta 37:22 http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/134083#2216
RTVS, 22.08.2017, minúta 40:45 http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/134100#2421

Publikačná činnosť:

Monografie:
1. Damankoš, M.: Jakubovany 1314-2014. Prešov 2014.

Učebné texty:
1. Svet v 20. storočí. (Prehľad politických dejín 20. storočia). Prešov 2002. ISBN 80-85594-13-7.
2. Svetové dejiny III. (20. storočie 1914-1991). Eurolitera, Bratislava – Prešov 2005. ISBN 80-968520-2-7. (www.eurolitera.sk)
3. Svetové dejiny II. (Novovek 1492-1914). Eurolitera, Bratislava – Prešov 2005. ISBN 80-68520-35. (www.eurolitera.sk)
4. Dejiny Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. In: Smeds, P.: Stratení a nájdení – Konfirmačná príručka. Martin 2006, s. 117-125.
5. Svetové dejiny I. (pravek, starovek, stredovek do 1492). Eurolitera, Bratislava – Prešov 2008. ISBN 978-80-968520-9-3. (www.eurolitera.sk)

Metodická práca:
1. Damankoš, M. – Kónyová, Ľ. – Andrejčíková, J.: Maturita 2006. Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní z dejepisu (DVD). MPC Prešov 2006. ISBN 80-8045-403-5.

Odborné štúdie:
1. Nemeckí evanjelici seniorátu šiestich slobodných kráľovských miest v období 1781-1918. In: Historia ecclesiastica – časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, roč. I., 2010/1-2, s. 97-153.
2. Dejiny obce Orkucany. In: Kónya, P. a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, str. 496-518. ISBN 80-968348-6-X.
3. Politický a hospodársky vývoj šarišských obcí v rokoch 1945-1989 na príklade Jakubovian a Orkucian. In: Ročenka katedry dejín FHPV PU 2002. Zostavil M. Pekár. Manacon. Prešov 2002. ISBN 80-89040-19-5.
4. Biskup Daniel Krman. In: Kónya, P. (Ed.): Povstanie Františka II. Rákociho 1703-1711 (v novšom priblížení). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov 2005, s. 208-219. ISBN 80-8068-402-2.
5. Od Tolerančného patentu po rozpad Rakúsko-Uhorska (1781-1918). In: Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tranoscius Liptovský Mikuláš 2011, s. 57-59 a 68-70.

Recenzie kníh:
1. Prešovské evanjelické kolégium v kontextoch európskeho historického a filozofického vývinu. Prešov 1998. Dupkala, Rudolf (ed.) In: Kónya, P. a Matlovič, R.: Acta collegii evangelici Prešoviensis (ACEP) VII. Miscelanea anno 1999, str. 299.
2. Franková, L.: Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života Slovákov. Prvá polovica 19. storočia. Prešov 1999. In: Kónya, P. a Matlovič, R.: Acta collegii evangelici Prešoviensis (ACEP) VII. Miscelanea anno 1999, str. 311.
3. Miscellanea 1999. In: Evanjelický východ 10/2000, s. 17.

Odborné články:
1. Boh, pravda a dobro. In: Historická revue 3/2000, str. 32.
2. Reformácia a školstvo. In: Evanjelický východ 10/2000, s. 8.
3. Tolerančný patent Jozefa II. In: EPST, 25.10.2006, s. 27.
4. Karol Kuzmány a jeho patentálny boj. In: EPST, 15.11.2006, s. 14.
5. Ružomberská synoda dala cirkvi nový smer. In: EPST, 27.6.2007, s. 14.
6. Svedectvo angažovanosti v boji za národnú slobodu (165. výročie Slovenského prestolného prosbopisu). In: EPST, 11.7.2007, s. 20-21.
7. Milánsky edikt – koniec prenasledovanej cirkvi. In: EPST, 30.1.2008, s. 14.
8. Poznanie minulosti je povznášajúce aj zahanbujúce (výročia roku 2008). In: EPST, 19.3.2008, s. 22-23.
9. Tridsaťročná vojna a jej dôsledky (1618-1648). In: EPST, 27.8.2008, s. 2-3.

Iné články:
1. SNP a my. In: Evanjelický Posol spod Tatier, 15.9.2005, s. 11.
2. Diskusný príspevok z CEF-u. In: Evanjelický Posol spod Tatier, august 2005.
3. Komentáre a články v roku 2006 v počte 10.
4. Štipendium v Nemecku. In: Patmos, Október 2006, s. 5.
5. V čo verí Európa? In: EPST, 14.3.2007, s. 2.
6. Mala by ECAV prijímať oficiálne stanoviská k rôznym vieroučným, etickým či spoločenským otázkam (anketa). In: EPST, 14.3.2007, s. 11.
7. Rok J. M. Hurbana. In: EPST, 25.4.2007, s. 14.
8. Malo by byť vysokoškolské štúdium spoplatnené? (anketa). In: EPST, 30.5.2007, s. 10.
9. Ako hodnotíte tohtoročnú synodu… (anketa). In: EPST, 27.6.2007, s. 12.
10. Vzdelávanie ako priorita. In: Patmos, apríl 2007, s. 9.

Rozhovory:
1. Protestanti v Uhorsku boli „trpení“. (s Prof. Petrom Kónyom). In: EPST, 25.10.2006, s. 26.

Prednášky – konferencie:
1. Biskup Daniel Krman. Konferencia: Povstanie Františka II. Rákocziho vo svetle nových výskumov, Prešov, 13.-14. november 2003.
2. Evanjelická cirkev v Nemecku a Sonderprogramm Osteuropa. 1. október 2006; Zborový večierok CZ Prešov, Prešov.
3. Boj o Úniu s kalvínmi. 12. február 2007; ZED Liptovsko-oravského seniorátu, Kráľovany.
4. Boj o Úniu s kalvínmi. 30. apríl 2007; SPK Košického seniorátu, Mníšek nad Hnilcom.
5. Bardejovskí evanjelici v období 1781-1918. 2010; CZ Bardejov.
6. Európska únia v slovenskom školstve. 2011; Centrum pre európsku politiku, Košice.
7. Pietizmus na Slovensku. 2012; Konferencia Modlitebného spoločenstva, Košice.
8. Evangelische Schulen in der Slowakei. 2013; Konferencia Internationaler Verband fuer christliche Erziehung, Tešín (Poľsko).
9. Misia Konštantína Metoda (história, mýty a dedičstvo. 14.09.2013; Deň Tatranského seniorátu, Kežmarok.
10. Seniorát šiestich slobodných kráľovských miest v 19. storočí. 2013; SPK Košického seniorátu, Košice.
11. Reformácia a vznik CZ Sabinov (16.-19. storočie). 31.08.2014; Zborový deň CZ Sabinov.
12. Kresťan a mesto (polis). Prešov. 2014; Rodinné spoločenstvo CZ Prešov.
13. Seeking solidarity in troubled Europe (Lutheran schoools in Slovakia). 10.04.2015; Konferencia Bad Wildbad (Nemecko).
14. Kresťan a postmoderna. 2015; SPK Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Prešov.
15. Učiteľ a postmoderna. 19.03.2016; Konferencia Indícia 2016, Poprad.
16. Evanjelický učiteľ 21. storočia. 11.05.2016; SPK Bratislavského seniorátu, Veľký Grob.
17. Prešovská synoda 1546. 10.06.2016; Synoda ECAV, Prešov.
18. Spoločensko-politický význam reformácie. 27.08.2016; Misijné dni VD ECAV, Ľubovnianske kúpele.
19. Spoločensko-politický význam reformácie. 12.09.2016; SPK ŠZS, Bardejov.
20. Ďalšie prednášky v roku 2017: Modra (28.05.2017), Necpaly (07.07.2017), Lubovnianske kúpele (21.07.2017), Soľ (02.09.2017), Chmeľov (03.09.2017), Chmeľovec (29.10.2017), Richvald (12.11.2017)…
21. Manažment zmeny v súčasnej škole. Prešov – pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, jún 2017.

V Prešove, dňa 02.10.2017.

Marián Damankoš


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454