Marián Damankoš

Marián Damankoš

Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.

O mne

Zasypať peniazmi nestačí!

Testovanie piatakov ukázalo roztvárajúce sa nožnice medzi juhozápadom a východom našej krajiny. Ukazuje sa, že v bohatších regiónoch (krajoch, okresoch, školách, rodinách) dosahujú naši piataci lepšie výsledky ako v chudobnejších. Ak by tento trend pokračoval aj v budúcnosti, rozdelí sa nám Slovensko na vzdelaný a preto bohatý západ, či juhozápad a priemerne až podpriemerne vzdelaný a preto chudobný východ, či juhovýchod. Takže po desiatich rokoch vlády, ktorá má vo svojom programe množstvo sociálnych a socialistických hesiel o vyrovnávaní regionálnych rozdielov, po mnohomiliónových štátnych, či európskych dotáciách na ten istý účel sa žiadne vyrovnávanie sociálnych rozdielov nekoná, skôr naopak. Povedané s klasikom: „Kde udělali soudruzi chybu…?“ Ako je možné, že nefunguje sociálna politika sociálnej vlády, ktorá desať rokov sociálnym spôsobom spravuje túto postsocialistickú krajinu? Kde zostali desiatky miliónov eur, ktoré mali byť použité na vyrovnávanie sociálnych rozdielov? Ak by sa niečo podobné stalo v športe, asi odvolajú trénera a vymenia polovicu tímu…

Naša vláda, ústami ministersky školstva, však navrhuje nové míňanie peňazí. Tentokrát ideme investovať do školských klubov detí a do škôl, kde sú najmä žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (ostatným deťom to zaplatia ich rodiča!). Možno pribudnú aj povinné internáty pre marginalizovaných a samozrejme posilníme policajné oddiely. „Úžasné“ riešenia… Po toľkých „reformách“ školstva, po toľkých projektoch podporujúcich inklúziu, integráciu, špeciálne vzdelávanie sa zdá, že máločo funguje. Možno to neboli dobré projekty. A možno to boli dobré projekty, ale neboli dobre realizované. A možno boli iba minuté obrovské peniaze…

Ak prospech žiaka závisí viac od sociálneho postavenia rodiny, z ktorej dieťa pochádza, je potrebné sa pýtať, akú úlohu má vlastne dnešná škola? Kde je jej pridaná hodnota? Ak dnešné školstvo nedokáže výrazne posunúť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale dokáže posunúť dopredu „iba“ žiaka zo sociálne „zvýhodneného“ prostredia, znamená to v podstate, že tá škola neplní svoje úlohy, alebo ich plní nedostatočne. Jednou zo základných úloh slovenského školstva je predsa vzdelávať deti a žiakov spôsobom, ktorý by im umožnil sociálnu mobilitu. Ak sa tak nedeje, je namieste otázka – prečo? Prečo dnešné školy nedokážu napomáhať vyrovnávaniu sociálnych rozdielov aspoň v oblastí vedomostí a zručností? Prečo sme za posledné roky minuli značné prostriedky na tzv. modernizáciu vzdelávania a efekt sa nedostavil? Prečo máme tisíce žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú nárok na asistentov učiteľa, ale školy nemajú prostriedky na ich zaplatenie?

Pani ministerka má asi pocit, že prísunom ešte väčšieho množstva peňazí slabšie prospievajúcim žiakom sa problém vyrieši. Obávam sa, že ideme minúť ďalšie milióny a efekt sa nedostaví. Nehovoriac už o tom, že sa začínajú roztvárať  ďalšie nožnice. Tentokrát to budú nožnice  medzi rodičmi a školami, ktoré už dnes dostávajú menej prostriedkov na žiaka zodpovedných rodičov a pritom ich žiaci dosahujú lepšie výsledky, ako tí, ktorí majú aj viac prostriedkov aj horšie výsledky. Kde je tu logika? Veď touto optikou sa z finančného hľadiska oplatí školám znižovať kvalitu vzdelávania (alebo aspoň zhoršovať výsledky testovania), pretože tak dostanú viac peňazí na ďalší „rozvoj“… Načo sa teda snažiť? Načo zodpovedne pristupovať ku vzdelávaniu? Z pozície rodičov je to ešte demotivujúcejšie. Prečo sa zamestnaný pracujúci a zodpovedný rodič má snažiť, keď väčší objem peňazí dostanú žiaci rodičov (alebo učitelia žiakov), ktorí to s aktivitou nepreháňajú?

Navrhujem zmeniť optiku. Poďme nájsť spôsob ako motivovať rodičov slabo prospievajúcich žiakov, aby sa starali o svoje deti. Treba prijať opatrenia, ktoré budú vyžadovať zodpovedné správanie od všetkých rodičov bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. Ak toho nie sú schopní, načo máme tisíce vyškolených sociálnych pracovníkov za štátne peniaze? Dajme školám podmienky a vyžadujme, aby reálne robili to, čo máme popísané v legislatíve. Všetky!

Ak robíme vzdelávacie a sociálne projekty, robme ich systematicky, naozajstne, nielen preto, aby sa minuli eurofondy! Ak pani ministerka spolu s vládou, ktorej je súčasťou, nevytvorí systém komplexného riešenia vzdelávania chudobných skupín obyvateľstva, bude ich zasypávať peniazmi namiesto správneho nastavenia motivácií a vyžadovania dodržiavania platných zákonov, nič sa nezmení…

Marián Damankoš

poslanec PSK

Školstvo

Školstvo

Školstvo - Marián DamankošŠkolstvo - Marián Damankoš

Oblasť školstva je jednou z najväčších zodpovedností Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Školstvo tvorí najväčšiu rozpočtovú položku PSK, takže je evidentné, že školstvu sa venuje aj relatívne najväčšia pozornosť.

Prešovský samosprávny kraj, tak ako aj iné kraje, má v oblasti školstva dve základné zodpovednosti. Prvou zodpovednosťou je skutočnosť, že kraj je zriaďovateľom takmer 80 škôl, ktoré sú na jeho území. Ako zriaďovateľ sa stará o prevádzku týchto škôl, zabezpečuje kontrolu vykonávania štátnych a samosprávnych predpisov, manažuje tieto školy a stará sa o investície do jednotlivých oblastí ich chodu.

Druhou dôležitou zodpovednosťou je zákonom stanovená povinnosť každoročne prijať Všeobecne záväzné nariadenie, teda akýsi malý zákon, ktorým sa určí koľko tried, aké odbory a akú štruktúru odborov budú mať školy na území celého samosprávneho kraja. V tomto prípade sa nejedná len o verejné školy, teda školy zriadené krajom, ale aj o školy, ktoré sú cirkevné a súkromné. Je to veľmi dôležitá zodpovednosť, pretože týmto rozhodnutím sa určuje na jeden a viac rokov dopredu, ktoré školy budú existovať, aké odbory budeme ponúkať, teda či to budú odbory, s ktorými sa absolventi uplatnia na trhu práce, alebo či budeme naďalej ponúkať odbory o ktoré zamestnávatelia nemajú záujem, avšak školy sú zvyknuté ich ponúkať.

Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že Prešovský kraj musel v posledných rokoch regulovať a znižovať počty škôl. Bolo to spôsobené klesajúcim počtom žiakov. Dobrou správou, hlavne pre obyvateľov okresu Prešov, je fakt, že v budúcich rokoch bude rásť počet žiakov. Tí žiaci však pravdepodobne nebudú mať záujem o rovnaké študijné odbory ako doteraz.

Napriek tomu, že v nasledujúcich rokoch očakávame nárast počtu žiakov stredných škôl v našom okrese, existujú okresy, kde tento nárast nebude porovnateľných s prešovským okresom a kde bude počet žiakov stagnovať alebo klesať. Súčasné vedenie župy bude mať tendenciu finančne podporovať podfinancované školy mimo okresu Prešov, pretože sa bude chcieť vyhnúť ich redukcii alebo dokonca zatváraniu. Odkiaľ bude mať financie? Bude presúvať peniaze zo škôl, ktoré sú plné, teda najmä z Prešova a Popradu. Tomu je potrebné zabrániť, aby školy v našom okrese nestagnovali. Ďalším problémom nášho školstva je postupná a neustála zmena profilácie škôl. Už niekoľko rokov cítime nedostatok absolventov niektorých odborov a naopak prebytok iných odborov. Naše stredné školy, najmä odborné, sa budú musieť v tomto smere správať oveľa flexibilnejšie.

Budem naďalej podporovať rovnocenné vnímanie verejných, cirkevných a štátnych škôl.

Školstvo je veľmi dôležitá oblasť v správe a kompetencii Prešovského samosprávneho kraja. Ide o vlastné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a tiež o školy cirkevné a súkromné. Tejto oblasti je potrebné venovať veľmi veľkú pozornosť, pretože našou prácou je zabezpečiť dobré životné podmienky pre terajšiu mládež a teda aj budúcu strednú a staršiu generáciu.

Kultúra

Kultúra

Kultúra - Marián DamankošKultúra - Marián Damankoš

Približne pred 99 rokmi, koncom októbra 1918, bola prijatá Deklarácia slovenského národa. Jej prijatím sa Slováci prihlásili do vznikajúcej Československej republiky a vydali sa tým na cestu historicky najväčšieho kultúrneho rozvoja. Prvýkrát v dejinách sme dostali možnosť sami si riadiť svoju politiku, napríklad aj politiku v oblasti kultúry. Uplynulo už takmer 100 rokov, čo na svojom území môžeme slobodne pestovať našu vlastnú, národnú, slovenskú kultúru, ale aj kultúru našich národnostných menšín.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii hneď niekoľko kultúrnych ustanovizní – dve divadlá, múzeá a galérie, hvezdárne a planetárium, folklórny súbor, osvetové strediská a viacero knižníc. Všetky tieto ustanovizne riadi, finančne dotuje a kontroluje Prešovský samosprávny kraj.

Kultúra nevzniká len tak. Ak chceme, aby fungovala je potrebné sa o ňu starať. Treba ju pestovať, podporovať a v konečnom dôsledku aj kultúrne žiť. Ak chceme, aby kultúrni ľudia a umelci mohli tvoriť musia na to mať vytvorené podmienky, to znamená, že musia mať na svoju prácu vytvorené vhodné prostredie a musia byť aj adekvátne zaplatení. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme dokázali kvalitným spôsobom riadiť kultúrne inštitúcie a ustanovizne. PSK je priamo zodpovedný za výber riaditeľov týchto inštitúcií. Svojim výberom tak ovplyvňuje kvalitu ich riadenia. Dobrým príkladom je prešovské Divadlo Jonáša Záborského, v ktorom schopný riaditeľ dokázal predstaviť kvalitný plán a náš samosprávny kraj ho podporil. Aj preto sa môžeme tešiť s pravidelných nových premiér a z výkonov a úspechov našich hercov. Rovnako nás teší ak sa dokážeme adekvátne starať o dedičstvo a exponáty, ktoré nám naši predkovia zanechali, budovať moderné knižnice, zaujímavé a inšpiratívne múzeá a galérie, či iným spôsobom zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň obyvateľov.

Nie je jedno, kto vyberá riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Nie je jedno, koho žiadajú lídri kultúrnych inštitúcií o podporu. Nie je jedno, kto rozhoduje o rozpočte a určujte priority v oblasti kultúry. Dobrý predseda kraja a schopní poslanci podporia investovanie do kultúry a zároveň dokážu vyberať do riadiacich pozícií správnych a kompetentných ľudí. Verím, že aj budúce zastupiteľstvo PSK bude zložené z takých ľudí, ktorí dokážu pochopiť, že napr. Prešovské Krajské múzeum potrebuje veľkú investíciu na to, aby opravilo staré budovy uchovávajúce historické pamiatky a exponáty.

Sociálne službyZdravotníctvo

Zdravotníctvo a sociálne služby

Zdravotníctvo - Marián DamankošZdravotníctvo - Marián Damankoš

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej kompetencii aj zdravotníctvo a sociálne služby. Zatiaľ čo v iných krajoch na Slovensku majú samosprávne kraje v zriaďovateľskej kompetencii a v správe nemocnice s poliklinikou II. typu, v Prešovskom kraji sú tieto problémy vyriešené už niekoľko rokov. Všetky tri spomínané nemocnice sú dnes v správe súkromných spoločností. Prešovský kraj má v nemocniciach majetkovú spoluúčasť, má svojich členov v dozorných radách a zabezpečuje ich kontrolu.

Súkromní investori spravujú nemocnice na území PSK na slušnej úrovni a tieto nemocnice sú v zásade menej problematické ako mnohé štátne zariadenia. Práve tento model by mohol byť inšpiráciou aj pre iné samosprávne kraje na Slovensku.

Oblasť sociálnych služieb je problematickejšia. V horizonte nasledujúcich 20-30 rokov Slovensko, vrátane Prešovského kraja, zostarne. Priemerný vek priemerného Slováka sa bude zvyšovať a čoraz viac našich obyvateľov sa bude v priemere dožívať vyššieho veku. S tým bude spojený čoraz väčší nápor na sociálne služby, čo sa týka ich rozsahu aj kvality poskytovania.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej kompetencii, v celkovom, alebo čiastočnom financovaní, 27 sociálnych zariadení. Nejde pritom len o zariadenia pre seniorov t. j. domovy sociálnych služieb. Patria medzi ne aj rôzne zariadenia pre deti a mládež, komunitné centrá, útulky a nocľahárne, zariadenia pre sociálne odkázaných ľudí a iné ustanovizne, ktoré pomáhajú tým, ktorí už sami nie sú schopní postarať sa o seba.

Poslanci PSK významným spôsobom ovplyvňujú nie len súčasné fungovanie zariadení sociálnych služieb, ale sú zodpovední aj za ich budúci rozvoj. Akým smerom sa bude tento rozvoj uberať? Koľko budeme do tejto oblasti investovať? Budeme nové domovy sociálnych služieb budovať na perifériách miest, alebo v ich centrách, kde by naši seniori mohli naďalej aktívne žiť? To sú príklady otázok o ktorých budú rozhodovať poslanci PSK zvolení do nastávajúceho funkčného obdobia.

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj, propagácia kraja, cezhraničná spolupráca

Regionálny rozvoj - Marián DamankošRegionálny rozvoj - Marián Damankoš

Regionálny rozvoj, propagácia kraja s jeho zaujímavými a pozoruhodnými miestami, cezhraničná spolupráca s poľskými a ukrajinskými regiónmi – toto sú tiež oblasti, v ktorých má svoje kompetencie Prešovský samosprávny kraj. Robí to napríklad prostredníctvom koncepcie rozvoja dopravy, motoristickej aj cyklistickej, koncepcie rozvoja sociálnych služieb, stratégie rozvoja práce s mládežou, marketingu kraja, rozvoja vidieka, rozvoja energetického manažmentu, koordinácie a spolupráce jednotlivých samospráv obcí.

Do týchto oblastí PSK aktívne vstupuje a rieši ich, nie však priamo prostredníctvom práce poslancov, ale cez špecializované agentúry – Agentúra regionálneho rozvoja a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Náplňou práce Agentúry regionálneho rozvoja a Krajskej organizácie cestového ruchu Severovýchod Slovenska je zviditeľňovať a propagovať zaujímavosti nášho kraja, monitorovať a iniciovať nové možnosti spolupráce, približovať možnosti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie a vytvárať tak priestor pre ďalší rozvoj. Samozrejme tieto špecializované oblasti vyžadujú špecializovaných pracovníkov, ktorí rozumejú kraju a ľuďom, ktorí v ňom žijú a zároveň sa dobre orientujú v európskej politike a jej štruktúrach.

Doprava

Doprava

Doprava - Marián DamankošDoprava - Marián Damankoš

Doprava je oblasť, ktorá trápi zrejme väčšinu obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Nie všetky problémy spojené s dopravou však dokáže vyriešiť samosprávny kraj z toho dôvodu, že mnohé z nich nespadajú do jeho kompetencie. Ide napríklad o postavenie diaľnice, obchvatu mesta Prešov, alebo opravy ciest I. triedy. Všetky tieto investície spadajú pod kompetencie štátu a PSK na ne nemá reálny dosah.

V Prešovskom kraji máme 13 okresov a v nich vyše 6 stoviek obcí. Tieto obce sú navzájom prepojené cestami 2. a 3. triedy v celkovej dĺžke takmer 2 500 km.

O tieto cesty sa stará PSK prostredníctvom svojich organizácií. Je potrebné do nich investovať, opravovať ich resp. stavať nové, je potrebné odhŕňať sneh atď. Toto všetko je v priamej kompetencii samosprávneho kraja. Poslanci a predseda kraja rozhodujú nielen o tom, koľko sa bude do ciest investovať, ale aj do ktorých úsekov sa bude investovať prioritne resp. kde sa s opravou, alebo výstavbou počká.

Druhou oblasťou v doprave je zabezpečovanie verejnej dopravy tzn. poskytovanie dopravy vo verejnom záujme. V tejto oblasti máme na území kraja štyroch dopravcov. Autobusoví dopravcovia v okresoch Prešov, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa dopravne zabezpečujú celé územie Prešovského kraja. Aby túto dopravu mohli poskytovať dostávajú od kraja licenciu udeľovanú raz za desať rokov. Práve v nasledujúcom funkčnom období dôjde k ďalšiemu udeľovaniu licencií. Bude záležať len od poslancov komu bude licencia daná, či to bude drahšie alebo lacnejšie ako v súčasnosti, či budeme s kvalitou poskytovaných služieb spokojnejší, alebo menej spokojní.

Treťou oblasťou týkajúcou sa dopravy na území PSK je možnosť vytvorenia integrovaného dopravného systému (IDS) na území mesta Prešov a v jeho okolí. Tento systém dopravnej obsluhy zahŕňa viacero druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných tarifných a prepravných podmienok. Napríklad jeden cestovný lístok oprávňuje cestujúceho cestovať najprv autobusom alebo vlakom a následne prestúpiť na mestskú hromadnú dopravu. Podobná koncepcia sa už v súčasnosti realizuje na území Bratislavského samosprávneho kraja. V Prešovskom kraji je integrovaný dopravný systém zatiaľ v štádiu rokovaní na úrovni starostov a primátorov. Plány sú rozpracované, avšak je potrebná ich praktická realizácia. Verím, že v ďalších rokoch sa aj v Prešove a jeho okolí k fungujúcemu IDS úspešne dopracujeme.

O mne

Úvod

Marián Damankoš

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Povolanie: riaditeľ školy
Vek: 42
Rodinný stav: ženatý
Deti: 4

Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov. Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu. V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.

Politika je riadenie verejných záležitostí. Každý sme do nej nejakým spôsobom vtiahnutí a každý z nás je súčasťou verejnosti. Verejné záležitosti sú pre nás, my ich platíme a my by sme mali zodpovedne zvážiť, komu ich zveríme.

Prešovský samosprávny kraj riadi, financuje a kontroluje prácu stredných škôl, kultúrnych inštitúcií, zdravotníckych zariadení, sociálnych ustanovizní, reguluje a zabezpečuje dopravu, opravuje cesty a vytvára strategické vízie pre rozvoj celého regiónu…

Všetky uvedené oblasti môžu prispievať k zvyšovaniu kvality nášho živote. Môžu a prispejú, ak dokážeme vybrať župana a poslancov, ktorí nebudú sledovať iba svoje vlastné záujmy, alebo záujmy svojej politickej strany, ale záujmy verejnosti. Mali by to byť ľudia skúsení, odborne zdatní a morálne nespochybniteľní.


Už takmer dve desaťročia pracujem v oblasti školstva. Som učiteľ, autor učebných textov a v súčasnosti riaditeľ školy. Snažím sa pracovať systematicky a poctivo. Som náročný na seba aj na svojich spolupracovníkov.

Som totiž presvedčený, že iba tvrdá, poctivá a odborná práca nás môže posunúť dopredu.

V posledných štyroch rokoch som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, kde som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia stredného školstva v našom kraji. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rokovaniach o budúcnosti nášho školstva.

Aj v ďalšom funkčnom období sa chcem venovať najmä oblasti školstva a kultúry. Pre budúcnosť bude veľmi dôležité, kto a akým spôsobom prevezme riadenie nášho kraja. Som rozhodnutý pokračovať v systematickom vytváraní podmienok pre ďalší rozvoj Prešovského kraja.

Marián Damankoš


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /data/c/8/c83c39b0-51fd-46d1-8736-f0ea36c08e17/mariandamankos.sk/web/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454